teologia
2010-03-19
W przedchrześcijańskich kultach antycznych kobiety często pełniły funkcje kapłański. Stary Testament wzmiankuje kobiety pilnujące wejścia do Namiotu Spotkania, później także bram Świątyni (Wj 38, 8; 1 Sm 2, 22), ale nie wiemy, jakie konkretne funkcje spełniały, a także mówi o kobietach-sędziach (Debora, Sdz 4, 4) i kobietach-prorokiniach (Miriam, Wj 15, 20 i Hulda, 4 Krl 22, 14). W Nowym Testamencie Apostoł Paweł pisze o wdowach spełniających określone zadania w gminie (1 Tm 5, 3-16) i o prorokiniach (1 Kor 11, 5-6; 14, 33-36) oraz przekazuje pozdrowienia diakonisie Febie z Kościoła w Kenchrach w Północnej Achai (Rz 16, 1-2).
2010-03-19
Teologia, jak się wydaje, grzeszy nadmiarem antropocentryzmu. Z opisu stworzenia w Księdze Rodzaju zajmuje się wyłącznie szóstym dniem, a zbawienie odnosi zasadniczo tylko do człowieka. Jedynie nieliczni chrześcijanie, przeważnie mistycy, odczuwali współczucie dla całego świata: “W porównaniu z opatrznością i litością Boga winy wszelkiego stworzenia są jak garść piasku wpadająca do wielkiego oceanu”, mówił św. Izaak Syryjczyk.
2010-03-19
Historia chrześcijaństwa w nierozerwalny sposób związana jest z dziejami Imperium Rzymskiego. Samo imperium nie istnieje już od dawna, nie mniej jednak jego dziedzictwo żyje do dzisiaj w całym chrześcijaństwie. Fakt, że chrześcijaństwo rozwijało się początkowo głównie na terenach cesarstwa, w naturalny niejako sposób doprowadził do wytworzenia się dwóch podstawowych wizji Kościoła — wschodniej i zachodniej.
2010-03-19
Gdyby ktoś sięgnął do tradycji liturgicznej Prawosławia i zaczął poszukiwać oficjum ku czci Augustyna, spotkałoby go rozczarowanie. Pod dniem pamięci w tradycji greckiej (28 czerwca) i słowiańskiej (15 czerwca) nie ma najmniejszej wzmianki o Augustynie. Kult Augustyna na Wschodzie zaczął się najprawdopodobniej dopiero w epoce post-bizantyjskiej. Znane są co prawda dwa oficja, ułożone przez atoskich mnichów, Jakuba Smirnę w 1861 roku i Jana Danilidisa w 1914 roku, ale nie znalazły one powszechnego zastosowania liturgicznego.
2010-03-19
Apokalipsa – jedyna księga biblijna, która nigdy nie jest publicznie czytana w cerkwi. Zwykle tłumaczy się ten fakt, że Apokalipsa pobudzała nastroje eschatologiczne, więc w celu ustrzeżenia wiernych zrezygnowano z publicznej lektury tej księgi. Nie mamy natomiast żadnych dowodów na to, że Apokalipsa kiedykolwiek była czytana publicznie na Wschodzie. Jest faktem bezspornym, że właśnie ta księga była natchnieniem przeróżnych prądów heterodoksyjnych w chrześcijaństwie od millenarystystów do sekt rodzących się w XIX i XX w.. Wschód był szczególnie niepokojony tymi nastrojami przez bogomilów, a od XVII w. przez środowisko bezpopowców w ruchu staroobrzędowym. Doświadczenie staroobrzędowców zasługuje na szczególną uwagę.
2010-03-19
Teologia prawosławna zawsze odznaczała się innym od zachodniego podejściem do problematyki antropologicznej. Podczas gdy Zachód podkreślał konflikt wolności i łaski, upadek człowieka i rozdarcie ludzkiej natury, Wschód był nastawiony do człowieka pozytywnie, podkreślał element przebóstwienia. “Twą chwałą, Chryste, jest człowiek”, mówił św. Grzegorz z Nyssy. Śmiało można powiedzieć, że Wschód i Zachód dzieli antropologia.
<  1  2  3  4