tłumaczenia
2017-08-20
Świat chrześcijański słabo zna Prawosławie. Jest ono znane jedynie powierzchownie i przeważnie dotyczy to negatywnych stron Kościoła prawosławnego, a nie jego wewnętrznych skarbów duchowych. Prawosławie było zamknięte, pozbawione ducha prozelityzmu i nie ujawniało siebie światu. Przez długi czas Prawosławie nie miało tego światowego znaczenia, tej aktualnej roli w historii, jakie miały katolicyzm i protestantyzm.
2017-08-20
Od pragnienia, żeby przyjmowano moje rady
– wybaw mnie, Jezu!
Od pragnienia bycia chwalonym
– wybaw mnie, Jezu!
Od pragnienia bycia szanowanym
– wybaw mnie, Jezu!
Od pragnienia bycia pierwszym
– wybaw mnie, Jezu!
Od pragnienia bycia kochanym
– wybaw mnie, Jezu!
2013-12-12
Tutaj można znaleźć fragment słownika imion występujących w pracach Dostojewskiego.
2013-10-25
Powodem napisania tej książki jest straszne przeżywanie bezsensu świata, co osiągnęło za naszych dni niezwykłego napięcia. Kiedy został napisany pierwszy rozdział, katastrofa, która teraz dosięgła Rosję, dopiero nadciągała i była dręczącym przeczuciem. Słychać było dalekie odgłosy nadciągającej burzy, ale pozostawała nadzieja, że burza przeminie, wydawało się, że wszystko jeszcze jest w porządku. Potem praca nad książką została przerwana, na samym początku rewolucyjnej burzy. Została wznowiona pod strzałami armat, podczas październikowego zamachu stanu w 1917 roku. Teraz, kiedy bunt już się skończył, Rosja leży w gruzach, stała się zarzewiem światowego pożaru, który grozi zagładą całej kulturze światowej.
2013-10-25
Próbę odpowiedzi na pytanie o sens życia powinno poprzedzić jasne i dokładne postawienie tego problemu. Przede wszystkim powinniśmy powiedzieć, co rozumiemy pod pojęciem „sens”, o który pytamy.
2013-10-25
Przez wszystko, co zostało powiedziane, przygotowano postawienie podstawowego problemu tej pracy – problemu sensu istnienia w ogólności i życia ludzkiego w szczególności.
2013-10-25
Wszelkie rozwiązanie problemu sensu życia wywołuje mnóstwo wątpliwości i biada temu rozwiązaniu, które się nie liczy z wątpliwościami: w większości wypadków w wątpliwościach jest jakaś głęboka prawda, która jeszcze nie znalazła dla siebie wyrazu w świadomej myśli ludzkiej i kryje się gdzieś w podświadomej głębi naszych przeżyć. Wydobyć ją stamtąd znaczy pogłębić i wzbogacić myśl: jedynie przysłuchując się wątpliwościom, wnikając w nie do końca, możemy osiągnąć pełnię świadomości, pełnię wniknięcia w sens życia. Są bowiem takie wątpliwości, które są zakorzenione w głębokim źródle nowej świadomości, w intuicji wszechjednego sensu i w jego poszukiwaniu.
2013-10-25
W celu rozwiązania problemu postawionego w końcu poprzedniego rozdziału należy konsekwentnie iść tą drogą, którą szliśmy dotychczas: należy koniecznie znowu przeanalizować tę intuicję absolutnej, wszechjednej świadomości, która leży u podstaw wszelkiej ludzkiej świadomości.
2013-10-25
To, co powiedziano o okazaniu chwały Bożej w tęczy, przywołuje słynne słowa Apostoła Pawła: albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (Rz 1, 20). W tęczy objawia się to, co Apostoł powiedział o całym świecie. Cały świat jest według Apostoła objawieniem chwały Bożej, które może być znalezione przez mających oczy, aby widzieć[1] dla tych, którzy rozpatrują stworzenie.
2013-10-25
Przyglądając się otaczającej świat nocnej ciemności, odkrywamy w niej coraz to nowe i nowe źródła poważnych wątpliwości. Każda nowa wątpliwość dotyczy nie jakiejś cząstki nauki chrześcijańskiej, a grozi autentycznym zniszczeniem chrześcijańskiego rozumienia życia w jego całości.
1  2  3  4  5  6    >