tłumaczenia
Modlitwy ułożone przez ks. Aleksandra Mienia
2017-08-20

MODLITWY PORANNE

Panie, pobłogosław moją modlitwę.
Pomóż mi, abym całą duszą i ciałem
stanął skupiony przed Tobą.
Naucz mnie modlić się do Ciebie.
Umocnij mnie w wierze.
Daj mi płomienną miłość do Ciebie.
Panie, uświęć wszystkie moje myśli,
zmysły i moje czyny.
Naucz mnie w każdym wydarzeniu
rozpoznawać Twoją wolę,
i daj mi moc, abym ją spełnił.
Zamknij moje usta
dla sława złego i pustego,
i powstrzymaj moją rękę przed złym czynem.
Jeśli zdarzy się nieszczęście,
daj moc przyjąć je ze zdecydowaniem
i przemienić w ofiarę dla Ciebie.
Panie, uczyń mnie źródłem dobra
dla wszystkich, których dzisiaj spotkam.
Przyjmij moją modlitwę za tych,
którzy nie znają Ciebie,
i wybaw ich z niewiary.
Panie, błogosławię Ciebie za życie,
za wszystko, co mnie otacza:
za bliskich i dalekich, za niebo i ziemię,
a przede wszystkim
za Twoją życiodajną miłość.
Panie, pozwól, abym cały dzień
pamiętał o Tobie i dziękował Tobie.
Amen.

* * *

Panie, niech wszystkie moje sprawy
będą dzisiaj ku Twojej chwale!
Niech wszystkie moje myśli
i pragnienie będą według Twojej woli.

* * *
Kocham Ciebie, Panie,
kocham Ciebie więcej niż wszystko na świecie,
Ty bowiem jesteś prawdziwą radością, moim życiem.
Ze względu na Ciebie, Panie, kocham mego bliźniego
jak siebie samego.

MODLITWA O POKORĘ

Panie, zmiłuj się! Chryste, zmiłuj się!
Jezu łagodny i pokorny sercem,
usłysz i zmiłuj się nade mną.
Ojcze Niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Od pragnienia unikania zniewag
– wybaw mnie, Jezu!
Od pragnienia narzucania swojej opinii
– wybaw mnie, Jezu!
Od pragnienia, żeby przyjmowano moje rady
– wybaw mnie, Jezu!
Od pragnienia bycia chwalonym
– wybaw mnie, Jezu!
Od pragnienia bycia szanowanym
– wybaw mnie, Jezu!
Od pragnienia bycia pierwszym
– wybaw mnie, Jezu!
Od pragnienia bycia kochanym
– wybaw mnie, Jezu!
Od lęku przed byciem zapomnianym
– wybaw mnie, Jezu!
Od lęku przed byciem podejrzanym
– wybaw mnie, Jezu!
Od lęku przed byciem nieznanym
– wybaw mnie, Jezu!
Od lęku przed byciem źle zrozumianym
– wybaw mnie, Jezu!
Od lęku przed byciem odrzuconym
– wybaw mnie, Jezu!
Od lęku przed byciem szkalowanym
– wybaw mnie, Jezu!
Od lęku przed byciem poniżanym
– wybaw mnie, Jezu!
Od lęku przed byciem wyśmianym
– wybaw mnie, Jezu!

Gdy innych cenią bardziej niż mnie
– pomóż mi, Jezu, z miłością to znieść!
Gdy innych przyjmują, a mnie nie zauważają
– pomóż mi, Jezu, z miłością to znieść!
Gdy pierwszeństwo dają innym
– pomóż mi, Jezu, z miłością to znieść!
Gdy innych szanują jako sprawiedliwszych niż ja
– pomóż mi, Jezu, z miłością to znieść!
Gdy innych kochają bardziej niż mnie
– pomóż mi, Jezu, z miłością to znieść!

Abym nie starał się o wysokie zaszczyty
– daj mi, Jezu, łaskę pokory i miłości!
Abym dla Twojej chwały z chęcią spełniał nieprzyjemne obowiązki
– daj mi, Jezu, łaskę pokory i miłości!
Abym w nakazach starszych widział wolę Bożą
– daj mi, Jezu, łaskę pokory i miłości!
Abym w czynie, jak i w słowach, przebaczał zniewagi
– daj mi, Jezu, łaskę pokory i miłości!
Abym z miłością odnosił się do wszystkich,
A zwłaszcza do tych, którzy mnie osądzają
– daj mi, Jezu, łaskę pokory i miłości!
Abym był gotów na zniszczenie
– daj mi, Jezu, łaskę pokory i miłości!
Abym kochał ubóstwo i poniżenie
– daj mi, Jezu, łaskę pokory i miłości!

Baranku Boży, który wziąłeś na siebie grzechy świata
– przebacz nam, Panie!
Baranku Boży, który wziąłeś na siebie grzechy świata
– usłysz nas, Panie!
Baranku Boży, który wziąłeś na siebie grzechy świata
– zmiłuj się nad nami, Panie!

Jezu, łagodny i pokorny sercem,
usłysz moje prośby i pozwól z Twego miłosierdzia,
żebym z radością zgodził się być niezauważanym na ziemi
i aby moją radością była Twoja Chwała i Twoja Miłość!
Amen.

MODLITWA UCZNIÓW CHRYSTUSA

Jezu Chryste, Synu Boży, który objawiłeś nam Ojca Niebieskiego,
niech będziemy Twoimi uczniami.
Obiecałeś dać pokój naszym duszom,
ale Ty nie chcesz sług niedbałych.
Daj nam moc stać na straży i czuwać.
Niech będziemy wierni Tobie i tylko tobie.
Naucz nas czynić wszystko przed Twoim obliczem.
Uczyń nas Twoimi dziećmi.
Daj nam moc spełniania Twojej woli i Twego pragnienia.
Naucz nas czynić dobro.
Odgrodź nas od kwasu faryzejskiego.
Naucz nas widzieć w życiu to, co jest główne, jedyne, czego potrzeba.
Pozwól nam wybawić się z grzechu, z lenistwa,
ze słabości ducha.
Niech wszystko, co jest piękne i dobre w świecie,
przypomina nam o Tobie.
Niech zło świata będzie dla nas ostrzeżeniem.
Obyśmy widzieli w grzesznikach zwierciadło naszych grzechów.
Naucz nas widzieć braci w tych, którzy myślą inaczej niż my,
w innowiercach i grzesznikach.
Daj nam pamięć o krótkości życia, aby pamięć o śmierci
była dla nas mocą umiłowania pracy i służby.
Daj nam zdolność przebaczania, kochania i dawania.
Naucz nas żyć w modlitwie.
Daj nam być teraz uczestnikami Twego królestwa.
Naucz nas nienawidzić grzech, ale nie grzesznika.
Daj nam moc świadczenia o Tobie.
Nie pozwól nam być małostkowymi, niespokojnymi i pustymi.
Bądź dla nas Alfą i Omegą w tym życiu i w wieczności.
Amen.

MODLITWA WSPÓLNOTY

Panie Jezu Chryste!
Powiedziałeś nam: Gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w moje imię,
Ja jestem pośród nich.
Nie chciałeś, żeby ludzie szli samotnie przez życie,
zgromadziłeś nas, abyśmy byli jedną rodziną.
Pozwól nam spełnić Twoje nowe przykazanie,
abyśmy się wzajemnie kochali, jak Ty nas ukochałeś.
Daj nam cierpliwość, wyrozumiałość i panowanie nad sobą.
Bądźmy jedno, jak Ty z Ojcem i Duchem,
zgodnie z Twoją modlitwą i przykazaniem.
Oby w tym świecie zajaśniała nam światłość
idąca od Ciebie,
a ludzie poznali Twoją miłość i kochali Ojca
w zbawieniu Syna i we wspólnocie Świętego Ducha.
Amen.

MODLITWA O DAR MĄDROŚCI I MIŁOŚCI

Panie!
Ileż w nas
szaleństwa, głupoty i ograniczoności,
a mądrość i miłość
są u Ciebie!
Daj nam choć iskrę
Twojej mądrości i miłości,
zapieczętowanych w Twoim słowie.
Amen.

MODLITWY NA ŚWIĘTO SPOTKANIA PAŃSKIEGO

Matko Boża,
módl się za nas,
cierpiących, udręczonych, grzesznych,
przed którymi stoi także wybór:
albo Pan będzie dla nas ku upadkowi
albo ku powstaniu.

* * *

Panie!
Jak Twoja Matka,
idąc za Tobą, zdecydowana i z nadzieją,
składała w swoim sercu święte słowa,
tak i my będziemy składać te słowa,
aby w naszej nocy życia
one nas umocniły i dały nam życie.
Amen.

MODLITWA NA NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU

Wierzę, Panie, ale Ty umocnij moją wiarę.
Mam nadzieję, Panie, ale Ty umocnij moją nadzieję.
Umiłowałem Ciebie, Panie, ale Ty oczyść moją miłość i rozpal ją.
Kajam się, Panie, ale Ty spraw, bym pomnożył moją pokutę.
Czczę Ciebie, mego Stwórcę, tęsknię za Tobą, wzywam Ciebie,
Ty zaś kieruj mnie Twoją mądrością, obroń i umocnij.
Oddaję Tobie, Boże mój, moje myśli, niech one pochodzą od Ciebie.
Niech moje czyny będą zgodne z Twoją wolą.
Oświeć mój rozum, umocnij wolę, oczyść ciało, uświęć duszę.
Obym zobaczył moje grzechy, aby nie oczarowała mnie pycha,
pomóż mi uniknąć pokus.
Obym sławił Ciebie przez wszystkie dni życia, które mi dałeś.
Amen.

MODLITWA WIECZORNA

Panie Jezu Chryste!
W tej wieczornej godzinie, w tym mieście,
na którym spoczęło Twoje błogosławieństwo
pośród wszystkich cierpień, grzechów i nieszczęść,
Ty, cierpiący, który wziąłeś na siebie
grzechy rodzaju ludzkiego,
gdyż nas ukochałeś,
Ty, który przyszedłeś tutaj,
bądź z nami.
Panie, Ty niosłeś krzyż,
naucz nas nieść trudy i cierpienia ze względu na bliźnich.
Panie Jezu Chryste,
Ty widzisz nasze grzechy i nasze słabości,
daj nam moc, uczyń nas zdecydowanymi, mężnymi,
godnymi świadkami
Twojej Boskiej Ewangelii.
Panie Jezu Chryste,
pozwól nam w tych dniach, które nam wyznaczyłeś,
przenieść jak sztandar Twój krzyż.
Panie Jezu Chryste, pomóż nam.
Dziękujemy Tobie za wszystkie cuda,
które nam dajesz w przyrodzie, w świątyni,
w sakramencie, w Twoim Piśmie Świętym,
w tym, co napisali ludzie natchnieni przez Ciebie,
w naszych bliźnich, w naszych ukochanych,
we wszystkim tym, co nas zachwyca, porusza, pociąga.
Za wszystko dziękujemy Tobie, Panie.
Pozwól nam być prawdziwymi nosicielami Twego imienia.
Amen.

Przetłumaczył ks. Henryk Paprocki
Aleksander Mień