teologia
Bibliografia publikacji ks. Jerzego Klingera
2015-01-01
[1]

WYKAZ SKRÓTÓW

 „Contacts” – „Contacts. Revue Française de l’Orthodoxie”, Paris, od 1948.

CW – „Cerkiewny Wiestnik. Miesięcznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, Warszawa, od 1954.

„Istina” – „Istina”, Centre d’Etudes Oecumeniques, Boulogne-sur-Seine – Paris, od 1954.

„Jednota” – „Jednota. Miesięcznik Religijno-Społeczny”, Warszawa, od 1959.

„Kierunki” – „Kierunki. Pismo Społeczno-Kulturalne Katolików”, Warszawa-Kraków, 1955-1990.

„Novum” – „Novum. Biuletyn Informacyjny”, Warszawa, 1967-1981.

RT – „Rocznik Teologiczny”, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa, od 1959.

STV – „Studia Theologica Varsaviensia”, Warszawa, od 1963.

WPAKP – „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, Warszawa, od 1971.

ZiP – „Za i Przeciw. Tygodnik”, Warszawa, 1957-1990.

„Znak” – „Znak”, Kraków, od 1946.

ŻiM – „Życie i Myśl”, Poznań, 1950-1990.

 

 

1954

 

1. Kniga rodstwa. (Razmyszlenija o prazdnikie Rożdiestwa Christowa), CW, 1:1954, z. 1, s. 27-29.

2. Swiet wo otkrowienije jazykow. (Razmyszlenija w prazdnik Srietienija Gospodnia), CW, 1:1954, z. 2, s. 20-22.

3. Wozniesienije Gospodnie, CW, 1:1954, z. 5, s. 12-13.

 

1955

 

4. Niedielja w Jabłoczynskom Sw.-Onufrijewskom monastyrie, CW, 2:1955, z. 7, s. 3-6.

 

1956

 

5. Wstriecza so Christom. (Razmyszlenija nad Jewangielijem w Niedielju o Zakchieje Łk 19, 1-10), CW, 3:1956, z. 2, s. 11-13.

6. Błagowieszczenije Prieswjatoj Bogorodicy (25 marta), CW, 3:1956, z. 3, s. 5-7.

7. Wopros oczewidnosti w diele christianskoj wiery, CW, 3:1956, z. 5, s. 26-28.

8. Na Sw. Gorie Grabarkie, CW, 3:1956, z. 8, s. 3-6.

 

1957

 

9. Wystawa witraży Adama Stalony-Dobrzańskiego, CW, 4:1957, z. 4, s. 38-42.

 

1960

 

10. [Recenzja:] Bogosłowskije Trudy (za 1959 god), CW, 4:1957, z. 7, s. 26-27.

11. Tri miesjaca w Pariże, CW, 7:1960, z. 10-11, s. 39-47.

 

1961

 

12. Problem Millenium, [w:] Kalendarz Prawosławny, 16:1961, s. 95-96.

 

1962

 

13. [Głos w dyskusji:] W: Na drodze do chrześcijańskiego zjednoczenia. Materiały sesji naukowej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej poświęconej zagadnieniom ekumenicznym, Warszawa, 1962, ChAT, s. 75-78.

[Toż:] CW, 9:1972, z. 2, s. 27-29.

14. Iz Afonskich wospominanij (K priedstojaszczemu Tysiaczeletiju Wielikoj Ławry), [w:] Prawosławny Kalendarz, 17:1962, s. 71-78.

 

1963

 

15. Tydzień modlitwy o jedność w Warszawie, CW, 10:1963, z. 1, s. 5-7.

[Podpis:] K.

16. Kazanie wygłoszone na nabożeństwie ekumenicznym w katedrze prawosławnej, CW, 10:1963, z. 1, s. 7-9.

17. Zasiedanija Komisji „Mir i ekumienija”, CW, 10:1963, z. 4, s. 6.

[Podpis:] K. G.

18. Pochodzenie Liturgii św. Jana Chryzostoma, RT, 5:1963, s. 89-106.

 

1964

 

19. [Tłumaczenie z języka francuskiego:] P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa, 1964, Instytut Wydawniczy PAX, s. 396.           = poz. 78 i 83.

[Recenzja:] T. Faytt, „Homo Dei” 34:1965, s. 190-192.

 

1965

 

20. Znaczenie liturgii w życiu chrześcijańskim, CW, 12:1965, z. 3, s. 3-12.

21. O Liturgii Prieżdieoswjaszczennych Darow, CW, 12:1965, z. 3, s. 20-23.

22. Dielegacija Polskogo Ekumieniczeskogo Sowieta Cerkwie w gostjach u Russkoj Prawosławnoj Cerkwi, CW, 12:1965, z. 10, s. 17-25.

23. O istocie prawosławia, RT, 7:1965, s. 302-317.              = poz. 25.

[Toż:] ŻiM, 15:1965, z. 11, s. 15-28.

 

1966

 

24. [Wywiad:] Początek nowej drogi. (Sobór Watykański II w oczach przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich w Polsce), ZiP, 10:1966, z. 2(459), s. 6.

25. Über das Wesen der Orthodoxie, „Polnische Ökumenische Rundschau”, 5:1966, z. 3-4, s. 7-20.

26. [Recenzja:] Modlitwa i kontemplacja, „Znak”, 18:1966, z. 7-8(145-146), s. 972-978.

27. Belgradzka Konferencja Teologiczna a problem zbliżenia z Kościołem anglikańskim, CW, 13:1966, z. 10, s. 2-7.

28. Zagubiona egzegeza dwóch wierszy z Ewangelii Marka (XIV, 51-52), RT, 8:1966, s. 126-153.

 

1967

 

29. Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego, RT, 9:1967, z. 1, s. 33-90.                                                                                     = poz. 81.

[Recenzja:] Z. Szpotański, „Więź”, 12:1969, z. 4, s. 134-138.

30. [Wywiad:] U afrykańskich chrześcijan, ZiP, 11:1967, z. 52-53(561-562), s. 6.

31. Wśród chrześcijan Afryki, CW, 14:1967, z. 12, s. 14-19; 15:1968, z. 1, s. 9-15.

 

1968

 

32. Doktryna Krzyża i Zmartwychwstania według Rudolfa Bultmanna w konfrontacji z teologią Kościoła Wschodniego, RT, 10:1968, z. 1, s. 107-150.                                                                                          = poz. 60 i 75.

[Recenzja:] P. Sokołowski, „Żurnał Moskowskoj Patriarchii”, 32:1969, z. 12, s. 67-68.

33. O. Teilhard de Chardin a tradycja Kościoła Wschodniego, ŻiM, 18:1968, z. 6-7, s. 154-167.                                                                      = poz. 50 i 52.

34. Dwie postacie prekursorów prawosławnej odnowy, „Znak”, 20:1968, z. 7-8(169-170), s. 866-896.

35. Konferencja przedstawicieli Kościołów prawosławnych w Chambesy koło Genewy, CW, 15:1968, z. 8, s. 12-14.

36. Czwarte Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów w Uppsali, CW, 15:1968, z. 8, s. 14-16; z. 9, s. 9-11.

 

1969

 

37. Kilka uwaga na marginesie problematyki eklezjologicznej Uppsali, „Znak”, 21:1969, z. 1(175), s. 81-94.

38. Teologiczne problemy Uppsali, RT, 11:1969, z. 1, s. 141-160.

[Toż:] „Novum”, 3:1969, z. 3, s. 4-19 [skrót].

39. [Głos w dyskusji:] Chrystus na nowo odczytany, [w cyklu:] Mistrzowie naszego czasu, „Znak”, 21:1969, z. 7-8(181-182), s. 849-854.

40. Geneza sporu o epiklezę. Eschatologiczny a memorialny aspekt Eucharystii w kanonie pierwszych wieków, Warszawa, 1969, ChAT, s. 224.

[Recenzja:] J. Salij, „Collectanea Theologica”, 41:1971, z. 4, s. 208-210.

 

1970

 

41. Le probleme de l’Intercommunion: point de vue d’un orthodoxe, [w:] M. Thurian, J. Klinger, J. de Baciocchi, Vers l’Intercommunion, Paris-Tours, 1970, Mame, s. 69-102.

42. Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku akademickiego 1970/71 w czasie nabożeństwa inauguracyjnego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, CW, 16:1970, z. 10-12, s. 21-23.

43. W swjazi s konczynoj P. N. Jewdokimowa, CW, 16:1970, z. 10-12, s. 16-17.

[Podpis:] G. K.

 

1971

 

44. Paweł Evdokimov – świecki teolog prawosławny, „Kierunki”, 16:1971, z. 3(761), s. 4.

45. Chrystus Zmartwychwstał. Tekst i kilka uwag na temat prawosławnej homilii wielkanocnej, „Jednota”, 15:1971, z. 4, s. 3-5.                      = poz. 82.

46. Tradycja starochrześcijańska w doktrynie i duchowości Kościołów wschodnich, STV, 9:1971, z. 1, s. 303-320.                                     = poz. 49.

47. [Głos w dyskusji:] Czym jest dla mnie Boże Narodzenie? [W cyklu:] Wigilia dla mnie, „Kierunki”, 16:1971, z. 51-52(809-810), s. 3-4.

 

1972

 

48. Prawosławne a heterodoksyjne rozumienie Eucharystii, WPAKP, 2:1972, z. 1, s. 32-52.

49. Driewnie-christijanskaja tradicija w uczenii i duchie Wostocznoj Cerkwi, CW, 18:1972, z. 7, s. 5-16 [skrót].

50. O. Tiejar die Sardien i pravoslavnaja tradicija, „Wiestnik Russkogo Christianskogo Dwiżenija”, 39:1972, z. 4(106), s. 109-132.

 

1973

 

51. The Second Epistle of Peter: an essay in understanding, „ST. Vladimir’s Theological Quarterly” 17:1973, s. 152-169.                         = poz. 69 i 73.

52. O. Teilhard de Chardin a tradycja Kościoła Wschodniego, [w:] Myśl Teilharda de Chardin w Polsce, Warszawa, 1973, Instytut Wydawniczy PAX, s. 267-289.

53. [Wywiad:] Między Jerozolimą a Betlejem, ZiP, 17:1973, z. 30(853), z. 6 i 21.

54. [Wywiad:] Od Synaju do Jeziora Galilejskiego, ZiP, 17:1973, z. 33(856), s. 16-17.

55. Anafora, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin, 1973, TN KUL, tom I, kol. 475-476.

56. Tłumaczenie Jutrzni paschalnej, [w:] K. Lisicki, Szkice o Krzysztofie Pendereckim, Warszawa, 1973, Instytut Wydawniczy PAX, s. 151-162.

 

1974

 

57. Wyjście i Chrzest jako dwa zasadnicze punkty w dziejach zbawienia, WPAKP, 4:1974, z. 1, s. 3-20.

58. Z zagadnień wpływów archeologii biblijnej na nowe zrozumienie niektórych elementów doktryny wczesnochrześcijańskiej. Betesda a uniwersalizm Logosu, RT, 16:1974, z. 1-2, s. 275-295.                     = poz. 77.

59. [Wywiad:] Boże Narodzenie w Betlejem, ZiP, 18:1974, z. 51(926), s. 9.

60. Križ i Vzkřišeni podle Rudolfa Bultmanna v konfrontacji s teologii wychodni cirkve, „Pravoslavný Teologický Sbornik”, Praha, 4:1974, z. 24-49.

 

1975

 

61. La Koinonia comme sacramentelle. Perspectives actuelles, „Istina”, 22:1975, z. 1, s. 100-111.

62. Kilka problemów związanych z nauką o Trójcy Świętej w prawosławnej teologii XX wieku, ŻiM, 25 :1975, z. 4, s. 21-39.

[Toż:] WPAKP, 5:1975, z. 3, s. 18-54.               = poz. 68 i 74.

63. Prawosławie i ekumenia, [w:] Z ufnością w przyszłość. Studia ekumeniczne, Warszawa, 1975, ChAT, s. 129-142.

64. [Recenzja:] Sztuka bizantyńska – Janiny Kłosińskiej. Uwagi na marginesie, RT, 17:1975, z. 2, s. 65-72.

65. Tłumaczenie fragmentów Liturgii św. Jana Chryzostoma, [w:] X Festiwal Oratoryjno-kantatowy Wratislavia Cantans, Wrocław, 1975, s. 58-67.

[Współautor:] E. Cebulski

 

1976

 

66. [Wywiad:] Refleksje z Nairobi, ŻiM, 26:1976, z. 4, s. 78-83.

67. Koinonia – wspólnota sakramentalna, „Znak”, 28:1976, z. 6(264), s. 790-805.

 [Tłumaczenie:] T. Reklewska

68. Quelques problèmes liés à l’enseignement sur la Sainte Trinité dans la théologie orthodoxe du XXe siècle, „Contacts”, 28:1976, z. 2(94), s. 95-126.

[Toż :] La nature humaine de l’Esprit Saint, „Cahiers Universitaires Catholiques” [Paris], 5 :1976, z. 1, s. 21 [fragment].

[Tłumaczenie :] U. Matlag.

69. Drugi List świętego Piotra Apostoła, „Znak”, 28:1976, z. 11(269), s. 1522-1539.

[Toż:] WPAKP, 7:1977, z. 1-2, s. 43-63.

[Tłumaczenie:] H. Paprocki

70. [Tłumaczenie, transkrypcja i konsultacja:] K. Penderecki, Jutrznia – Utrenia (płyta: Polskie Nagrania, SX 889-890), s. 6.

71. Biskup IV. W Kościele prawosławnym, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin, 1976, TN KUL, tom II, kol. 601-604.

72. Bułgakow Siergiej Nikołajewicz, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin, 1976, TN KUL, tom II, kol. 1204-1207.

 

1977

 

73. Wtoroje posłanije Apostoła Pietra, „Wiestnik Russkogo Christijanskogo Dwiżenija”, 44:1977, z. 2(121), s. 41-61.

  [Tłumaczenie:] I. Czapiuk.

 

1979

 

74. Perspektiven der russich-orthodoxen Verehrung der Heiligsten Dreifaltigkeit, „Una Sancta”, 34:1979, z. 2, s. 138-152.

 

1980

 

75. La doctrine de la croix et de la Résurrection de Rudolf Bultmann en confrontation avec la theologie de l’Église d’Orient, „Istina”, 27:1980, z. 3, s. 176-211.

[Tłumaczenie:] U. Matlag.

 

1983

 

76. O istocie Prawosławia. Wybór pism, do druku przygotowali M. Klinger & H. Paprocki, Warszawa, 1983, Instytut Wydawniczy PAX, s. 545+3 nbl.

[Recenzje:] W. Kornasiewicz, „Ład”, 1984, z. 15, s. 6; tenże, „Kierunki”, 30:1984; K. S., „Przegląd Historyczny”, 75:1984, z. 4, s. 805; A. Cymer, „Zorza”, 1984, z. 4, s. 3; J. Stachnio, „Myśl Społeczna”, 1984, z. 14, s. 10-11; T. Wyszomirski, „Życie Katolickie”, 3:1984, z. 3, s. 119-124; A. Tokarczyk, „Nowe Książki”, 65:1984, z. 6, s. 129-131; tenże, „Nowe Książki”, 65:1984, z. 12, s. 134-135; S. Korczak-Michalewski, „Nowe Książki”, 65:1984, z. 12, s. 133-134; T. Wyszomirski, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, 2:1984, z. 3, s. 132; Z. Czubak, „Chrześcijanin a Współczesność”, 1985, z. 1, s. 95-96; R. Mazurkiewicz, „Znak”, 35:1985, z. 3, s. 111-113]

77. Bethesda and the Universality of the Logos, „St. Vladimir’s Theological Quarterly”, 27:1983, s. 169-185.

[Tłumaczenie:] D. Johnson.

 

1984

 

77. Zarys prawosławnej mariologii, WPAKP, 14:1984, z. 3-4, s. 3-36.

[Toż:] Teksty o Matce Bożej. Prawosławie, część I, Niepokalanów,

1991, VII, s. 124-160.

1986

 

78. [Tłumaczenie z języka francuskiego:] P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa, 19642, Instytut Wydawniczy PAX, s. 487+1 nbl.

 

1993

 

79. Stichotworienija, red. A. Zorin, Moskwa, 1993, Rudomino, s. 43+nbl.

 

1994

 

80. Struktura estetyczna dzieła poetyckiego, „Kwartalnik Filozoficzny”, 22:1994, z. 1-2, s. 133-209.

 

1998

 

81. Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego, do druku przygotował H. Paprocki, Białystok, 1998, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, s. 67+13 nbl.

 

2002

 

82. Wiersze, „Regiony. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny”, 27:2002, z. 1(102), s. 74-77.

 

2003

 

83. [Tłumaczenie z języka francuskiego:] P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa, 20033, Instytut Wydawniczy PAX, s. 406+2 nbl.

84. [Tłumaczenie z języka greckiego:] Św. Jan Chryzostom, Homilia paschalna, [w:] Wielki Tydzień i święto Paschy w Kościele prawosławnym, Kraków, 2003, s. 164-165.[1] Bibliografia nie obejmuje poezji ks. Jerzego Klingera.

ks. Henryk Paprocki